Διδακτορικό στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής

Γενικά

2 διαθέσιμες θέσεις

Περιγραφή προγράμματος

 • Διάρκεια Σπουδών (έτη): 3 έτη
 • Τίτλος Σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής
 • Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος Κύκλος Σπουδών)
 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης / Μερική φοίτηση
 • Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 180

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Επιστήμη της Άσκησης και τη Φυσική Αγωγή που οδηγεί σε Διδακτορικό τίτλο.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει επιστημονική γνώση στο ανώτατο επίπεδο και να προετοιμάσει τους φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της τριτοβάθμιας διδασκαλίας, στην επιστημονική έρευνα και στο γνωστικό πεδίο της άσκησης αλλά και της φυσικής αγωγής.

Στόχος του διδακτορικού προγράμματος είναι να προετοιμάσει έμπειρους επιστήμονες με απώτερο σκοπό να διεξάγουν έρευνα αιχμής, να προτείνουν πρωτοποριακές έρευνες και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις και να κατακτήσουν ηγετικές θέσεις στο χώρο της άσκησης και της φυσικής αγωγής καθώς και στην ευρύτερη αθλητική βιομηχανία.

Το πρόγραμμα κατευθύνει τους φοιτητές στη χρήση των πλέον σύγχρονων διεπιστημονικών μεθόδων έρευνας για την παραγωγή και εφαρμογή γνώσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε τομείς που θα αυξήσουν τις γνώσεις μας για την ανθρώπινη κίνηση, την ανάπτυξη θεωριών και μεθόδων για τη διατήρηση της υγείας, καθώς και τη βελτίωση της γνώσης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης στους φοιτητές σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τους, έχοντας ως υπόβαθρο τη γνώση ή/και την εμπειρία τους στην επιστήμη της άσκησης και τη φυσική αγωγή.

Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 1. Η ανάπτυξη, η δοκιμή και η εφαρμογή των θεωριών για την ανθρώπινη κίνηση και άσκηση.
 2. Η ανάπτυξη, η δοκιμή και η εφαρμογή των θεωριών για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και απόδοσης.
 3. Η επίλυση των όποιων προβλημάτων της κίνησης, της άσκησης και της απόδοσης μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση.
 4. Η αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων φυσικής αγωγής.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος στη επιστήμη της άσκησης και τη φυσική αγωγή θα είναι έτοιμοι:

 • να αναλάβουν ακαδημαϊκές θέσεις σε ένα κολέγιο ή ένα πανεπιστήμιο, σε τμήματα όπως της κινησιολογίας, της φυσικής αγωγής ή της φυσιολογίας,
 • να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στη γενικότερη εκπαίδευση,
 • να διεξάγουν έρευνα σε αυτούς τους τομείς και να γίνουν εμπειρογνώμονες των σπορ ή της παιδαγωγικής της άσκησης ή και να εκπαιδεύσουν επίδοξους καθηγητές φυσικής αγωγής,
 • να εργοδοτηθούν στην ευρύτερη αθλητική βιομηχανία.

Απαιτήσεις Αποφοίτησης

Διάρκεια του προγράμματος

Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά έτη και η μέγιστη οκτώ.

Δομή και περιεχόμενο σπουδών

Το πρόγραμμα αποτελείται από 180 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές μονάδες (ΕΠΜ) από τις οποίες οι 50 αποτελούν τη συγγραφή και επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής πρότασης οι 30 απονέμονται για την παρακολούθηση των τριών μαθημάτων και οι 100 αφορούν τη συγγραφή και επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής.

Το πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση τριών μαθημάτων:

 1. Προχωρημένη στατιστική με εφαρμογές στο SPSS.
 2. Επίκαιροι ερευνητικοί προβληματισμοί.
 3. Ανεξάρτητη μελέτη* ή ένα αναγκαίο για το γνωστικό υπόβαθρο του υποψηφίου μάθημα επιλογής Μετα-πτυχιακού επιπέδου.**

* Ανεξάρτητη μελέτη είναι μια ερευνητική ή ανασκοπική εργασία ενός εξαμήνου υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής διατριβής και σε συνάφεια με τη θεωρητική κατεύθυνση της διατριβής η οποία μπορεί και να οδηγήσει σε δημοσιεύσιμο ή ανακοινώσιμο αποτέλεσμα.

** Είναι μάθημα από το Μεταπτυχιακών κύκλο σπουδών που κρίνεται απαραίτητο από τον επιβλέποντα καθηγητή και τον φοιτητή για την εμπέδωση της αναγκαίας γνώσης για την περαιτέρω εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ο φοιτητής υποβάλει ετήσια έκθεση προόδου που συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Με τη λήξη του αρχικού ερευνητικού σχεδιασμού και πριν την έναρξη της συλλογής των δεδομένων (περίπου στους 12-18 μήνες), ο φοιτητής οφείλει να παρουσιάσει την ερευνητική πρόταση σε τριμελή επιτροπή με σκοπό τη επιβεβαίωση της εγκυρότητας των προσπαθειών του. Η συνεδρία της προαναφερόμενης επιτροπής θα είναι ανοικτή και για το ευρύ κοινό.

Τέλος για την ολοκλήρωση των σπουδών του ο φοιτητής εκτός της ολοκληρωμένης διατριβής του οφείλει να έχει πραγματοποιήσει δύο ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και να έχει τουλάχιστον ολοκληρώσει τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου έτοιμου προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του διδακτορικού προγράμματος στην Επιστήμη της Άσκησης και τη Φυσική Αγωγή οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου:

 1. θα αποκτήσουν τη γνώση για τις πλέον σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους σχετικά με άσκηση και τη φυσική αγωγή,
 2. θα οικοδομήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες στη μελέτη περίπλοκων θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων και θα είναι σε θέση να παράγουν εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα αυτά,
 3. θα εξειδικευθούν στην αναζήτηση, κατανόηση και αντιμετώπιση των προβληματικών περιοχών στην άσκηση και τη φυσική αγωγή και στην εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων για την αντιμετώπιση τους,
 4. θα παρακολουθούν την εξέλιξη του γνωστικού πεδίου και των πρακτικών που ακολουθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είναι σε θέση να εισηγούνται και να εφαρμόζουν τις βέλτιστες μεθόδους και πρακτικές.

Οικονομική Βοήθεια -Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση σε προπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο), υπό τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής επίδοσης, οικονομικής κατάστασης, αθλητικών υποτροφιών, καθώς και προγράμματα εργασίας-σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2018

Σχετικά με τη Σχολή

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space.

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space. Διαβάστε Λιγότερα
Λευκωσία , Αθήνα + 1 Περισσότερα Λιγότερα

FAQ

Άλλη