Σκοπός των διδακτορικών σπουδών στον τομέα της Ιστορικής και Συστηματικής Θεολογίας είναι να καλλιεργούν οι μαθητές με τον συνηθισμένο τρόπο για προχωρημένες σπουδές την ικανότητά τους να σκέπτονται θεολογικά και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για τη θεολογική παράδοση στις ιστορικές και συστηματικές της διαστάσεις σε έναν ειδικό επίπεδο. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναλύουν και να αναλύουν κριτικά τις γνώσεις που αποκτώνται και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον τομέα τους και να τις ερμηνεύουν τόσο στα δικά τους συγκεκριμένα πλαίσια όσο και στα διεπιστημονικά πλαίσια της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης. Ανάλογα με το αντικείμενο του διατριβικού έργου, οι σπουδές τους επικεντρώνονται σε ένα ειδικό εξειδικευμένο πεδίο ιστορικής ή συστηματικής θεολογίας (για παράδειγμα, στην ιστορία της εκκλησίας, στην ιστορία του δόγματος, στη συστηματική θεολογία ή στη δογματική), αλλά ταυτόχρονα διατηρούν το κατάλληλο εύρος της όρασης και τον διεπιστημονικό προσανατολισμό που σχετίζεται με όλους τους κλάδους της θεολογίας.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Η εξέταση των εισαγωγών γίνεται προφορικά και πραγματοποιείται σε ένα γύρο.

Στοιχεία, περιεχόμενο και μέθοδος αξιολόγησης της εξέτασης εισαγωγών:

  1. Μια ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με το συνοπτικό σχέδιο της διατριβής που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται αξιολόγηση της πραγματικής και μεθοδολογικής ποιότητας του σχεδίου, των δυνατοτήτων καινοτομίας του και της ικανότητας του αιτούντος να παρουσιάσει και να υπερασπιστεί τους ερευνητικούς στόχους του. Τμήμα της συζήτησης διεξάγεται σε ξένη γλώσσα που επιλέγει ο αιτών (αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά). Ανάλογα με το επίκεντρο του σχεδίου περίγραμμα, επαληθεύεται η γνώση του αιτούντος σχετικά με τις σχετικές αρχαίες και σύγχρονες γλώσσες (για παράδειγμα, λατινικά, ελληνικά, εβραϊκά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά). Η επιτροπή απονέμει στον αιτούντα από 0 έως 60 μονάδες.
  2. Διενεργείται προφορική εξέταση κατά την οποία αξιολογούνται οι γνώσεις και ο προσανατολισμός του υποψηφίου στον συγκεκριμένο τομέα σπουδών, στο βαθμό που καλύπτονται από κρατικές τελικές εξετάσεις σε επίπεδο Master. (Ο αιτών υποβάλλει κατάλογο τουλάχιστον πέντε τίτλων που έχουν μελετήσει στη βιβλιογραφία). Η επιτροπή απονέμει στον αιτούντα από 0 έως 40 βαθμούς.

Σημεία επιδομάτων: Εάν ο φοιτητής συμβουλευθεί το σχέδιο του διατριβικού έργου με τον δυνητικό επιβλέποντα και έλαβε τη σύσταση του επιβλέποντος για το σχέδιο και τη γραπτή συγκατάθεσή του να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής, αν ο αιτών είναι δεκτός, τότε ο αιτών λαμβάνει 10 επιπλέον πόντοι.

Ελάχιστος αριθμός σημείων που απαιτούνται για αποδοχή: 75

Ο αιτών πρέπει να συμβουλεύεται εκ των προτέρων το θέμα που έχει επιλέξει και την επιλογή του εποπτευόμενου προϊσταμένου με τον πρόεδρο του σχετικού συμβουλίου του υποκαταστήματος.


Όροι αποδοχής

Οι υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί για να μελετήσουν εάν κατά την διάρκεια της εξετάσεως εισπράττουν τουλάχιστον 75 βαθμούς και ταυτόχρονα, με βάση τον αριθμό των βαθμών που έχουν αποκτήσει, τελειώνουν σε έναν τόπο στον κατάλογο των υποψηφίων που αντιστοιχεί στον αριθμό των αιτούντων εκ των προτέρων) για το εν λόγω τμήμα σπουδών. (Βλέπε τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία εισαγωγής για τα μεμονωμένα υποκαταστήματα.) Η προϋπόθεση αυτή εκπληρώνεται από όλους τους υποψηφίους που συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό βαθμών με τον υποψήφιο που τελείωσε στον τελευταίο κατάλογο στον κατάλογο που είναι κατάλληλος για αποδοχή. Ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται αποδεκτοί καθορίζεται ξεχωριστά για τους φοιτητές πλήρους και μερικής απασχόλησης.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία, δείγμα ερωτήσεων

Ατομική, ανάλογα με τη φύση του έργου διατριβής.


Προοπτική καριέρας

Οι απόφοιτοι διαθέτουν διεξοδική εξειδικευμένη γνώση της θεολογίας, ιδιαίτερα των ιστορικών και συστηματικών πτυχών της. Κατανοούν τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της χριστιανικής παράδοσης και είναι πολύ έμπειροι στις ποικίλες μορφές της. Είναι εξοικειωμένοι με την ιστορία της πειθαρχίας τους, είναι σε θέση να προβληματιστούν για τα επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν και να κατανοήσουν τις τρέχουσες τάσεις της.

Είναι ικανές για ακριβή θεολογική σκέψη και για να συζητήσουν ακόμη και πολύ περίπλοκα και αμφιλεγόμενα ερωτήματα. Είναι σε θέση να αναλύουν και να παρέχουν εξειδικευμένες εκθέσεις θρησκευτικών κειμένων και να τις ερμηνεύουν μέσα στο δεδομένο πλαίσιο. Γνωρίζουν πώς να εκπονήσουν μια καλά τεκμηριωμένη ανάλυση των θεολογικών θεμάτων και να εξηγήσουν τις διαπιστώσεις τους κατανοητά σε διεπιστημονικά πλαίσια. Είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής τους εργασίας σε διεθνές επίπεδο.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά
  • Γερμανός

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Protestant Theological Faculty »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 9, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
25,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση συμμετοχής σε χαρτί: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη