Διδακτορικό στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το προτεινόμενο Διδακτορικό Πρόγραμμα για την Περιφερειακή Ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα της προσαρμογής του τρέχοντος Διδακτικού Προγράμματος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Κατάρτιση και την Απασχόληση, διακεκριμένο με την Αναφορά Ποιότητας σύμφωνα με το Ψήφισμα της 20ης Οκτωβρίου 2008 του Υπουργού Εξωτερικών Πανεπιστήμια για τα οποία η Αναφορά Ποιότητας απονέμεται στις διδακτορικές σπουδές των ισπανικών πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Αιτιολόγηση τίτλο

Ιστορικό του προγράμματος

Το προτεινόμενο Διδακτορικό Πρόγραμμα για την Περιφερειακή Ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα της προσαρμογής του τρέχοντος Διδακτικού Προγράμματος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Κατάρτιση και την Απασχόληση, διακεκριμένο με την Αναφορά Ποιότητας σύμφωνα με το Ψήφισμα της 20ης Οκτωβρίου 2008 του Υπουργού Εξωτερικών Πανεπιστήμια για τα οποία η Αναφορά Ποιότητας απονέμεται στις διδακτορικές σπουδές των ισπανικών πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Με τη σειρά του, το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κατάρτισης και Απασχόλησης προέκυψε από την προσαρμογή του Προγράμματος Κατάρτισης, Απασχόλησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης με βραβείο ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών στην πρόσκληση του 2004, σύμφωνα με την αρχική μεταρρύθμιση των μελετών μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύγκλισης στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει την προέλευσή της στα τελευταία έτη της δεκαετίας του 1990. Την ίδια εποχή, όταν επωφελούνται της πρακτικής εμπειρίας στα διδακτορικά προγράμματα, οι καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών των Ιδρυμάτων, Οικονομικών Στατιστικών και Οικονομετρίας του Universidad de La Laguna εξέτασε την ανάπτυξη ενός προγράμματος που ξεπέρασε την αντίληψη που κατά το παρελθόν κυριαρχούσε στα διδακτορικά προγράμματα και που οδήγησε σε πολλά από αυτά αποτελούσε το σύνολο των διαφορετικών μαθημάτων που συλλέγονται με γενικό τίτλο ικανό να καλύπτει τις διάφορες ειδικότητες καθενός από αυτούς. Με αυτό τον τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της έρευνας που ανέπτυξαν τα μέλη του Τμήματος, προτάθηκε η εκπόνηση διδακτορικού προγράμματος που θα ανταποκρινόταν, αφενός, στο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η τοπική ανάπτυξη στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Της Καναριανής Αυτονομίας και, αφετέρου, η οποία με τη σειρά της θα λάβει υπόψη την εγγύτητα προς την αφρικανική ήπειρο και τις ιστορικές σχέσεις με την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Εκείνη την εποχή υπήρχε ήδη μια ευρεία βιβλιογραφία σχετικά με τη σημασία της τοπικής και διεθνούς διωνυμικής και την επίπτωσή της σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής πρακτικής, που έδωσαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα διδακτορικό πρόγραμμα που εξυπηρετούσε το τοπικό ενδιαφέρον και ότι Επιπλέον, λόγω του περιεχομένου του, θα είναι ελκυστική για τους μαθητές από άλλους τομείς. Η συρροή μεταξύ των ερευνητικών γραμμών που ανέπτυξε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών των Ιδρυμάτων, Οικονομικών Στατιστικών και Οικονομετρίας, το τοπικό ενδιαφέρον και ο αντίκτυπος της παγκόσμιας, οδήγησε σε ένα πρώτο πρόγραμμα, που αναπτύχθηκε από κοινού με το Τμήμα Κοινωνιολογίας, επικεντρώθηκε στην θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, την απασχόληση και την τοπική ανάπτυξη. Η αρχική συνεργασία του Τμήματος Κοινωνιολογίας έδωσε στο πρόγραμμα τον διεπιστημονικό χαρακτήρα που, στη συνέχεια, για μεθοδολογικούς λόγους, ενισχύθηκε και ενισχύθηκε. Στη συνέχεια προσχώρησε στο Τμήμα Γεωγραφίας και στη συνέχεια στο Τμήμα Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, με το οποίο, αν και δεν διαθέτουμε ήδη το Τμήμα Κοινωνιολογίας, τόσο το πρόγραμμα Κατάρτισης, Απασχόλησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και το τρέχον Το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κατάρτισης και Απασχόλησης έχει επιτρέψει στους μαθητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αναλύσουν, από διαφορετικές προσεγγίσεις, συγκεκριμένες πραγματικότητες και να προτείνουν ενέργειες ή πολιτικές εν γένει για υποεθνική ανάπτυξη.

Το διδακτορικό πρόγραμμα για την κατάρτιση, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη άρχισε να παραδίδεται στη Βενεζουέλα στη διετή περίοδο 1999-2001, υπό την αιγίδα διαφορετικών συμφωνιών-πλαισίων που υπογράφηκαν μεταξύ του Universidad de La Laguna και των διαφόρων πανεπιστημίων της Βενεζουέλας (Universidad Experimental de Guayana και Universidad de los Andes ).

Το 2004, το πρόγραμμα υποβλήθηκε στην πρόσκληση για το Βραβείο Ποιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών, την οποία έλαβε για τη διετία 2005-2007, και το Δεκέμβριο του 2006, τον έλεγχο που διεξήγαγε η ANECA, στα κεντρικά γραφεία Universidad de La Laguna . Universidad de La Laguna , οδήγησε στην ανανέωση αυτού του Βραβείου Ποιότητας για το εν λόγω Διδακτορικό Πρόγραμμα. Ομοίως, το τρέχον Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κατάρτισης και Απασχόλησης, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής του Προγράμματος Κατάρτισης, Απασχόλησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, έλαβε επίσης την Αναφορά ποιότητας σύμφωνα με το Ψήφισμα της 20ης Οκτωβρίου 2008 του Υπουργού Εξωτερικών .

Από το 2008 έως το 2013, στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Απασχόλησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης υπερασπίστηκαν συνολικά 18 Διδακτορικές Διατριβές, με αριθμό φοιτητών που έχουν εγγραφεί στο ακαδημαϊκό έτος 2012/13 των 55, ενώ ο μέσος αριθμός φοιτητών εγγραφεί στο πρόγραμμα τα τελευταία πέντε χρόνια είναι 75.

Σχέση της πρότασης με την κατάσταση της ταυτότητας του επιστημονικού και επαγγελματικού τομέα του θεματικού πεδίου εφαρμογής της.

Το προτεινόμενο διδακτορικό πρόγραμμα για την περιφερειακή ανάπτυξη έχει τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις έρευνας:

Γραμμή 1: Διακυβέρνηση, βιωσιμότητα και εδαφική ανάπτυξη
Γραμμή 2: Διατομεακές και τομεακές πολιτικές, ενέργεια και μεταφορές

Κατανοούμε ότι οι δύο προτεινόμενες ερευνητικές γραμμές είναι συνεπείς και συνεπείς με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προτεραιότητες που καθορίζονται από τις στρατηγικές ανάπτυξης και καινοτομίας που έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, για παράδειγμα, το Εθνικό Σχέδιο για το 2013-2016 και ειδικότερα το Πρόγραμμα Idi του Κράτους που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κοινωνίας, ενσωματώνει αρκετές γραμμές χρηματοδότησης που αντιστοιχούν στους στόχους και τις κατευθύνσεις έρευνας του Προτεινόμενου Προγράμματος.

Από την άλλη πλευρά, το τρέχον έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) παρουσιάζει αρκετές γραμμές έρευνας και χρηματοδότησης, στα ειδικά του προγράμματα, που παρουσιάζουν συνέργειες με το διδακτορικό πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης. Έτσι, το πρόγραμμα Συνεργασία επικεντρώνεται στην τόνωση της συνεργασίας και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της βιομηχανίας και της έρευνας σε ένα διακρατικό πλαίσιο και περιλαμβάνει ένα θεματικό πεδίο αφιερωμένο στις κοινωνικοοικονομικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα Capabilities προσφέρει στους ερευνητές ισχυρά εργαλεία για την ενίσχυση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής έρευνας, μέσω της προώθησης επενδύσεων σε ερευνητικές υποδομές στις λιγότερο ισχυρές περιοχές, στη δημιουργία περιφερειακών ερευνητικών πόλων. έρευνα και έρευνα υπέρ των ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της έρευνας στο πλαίσιο του διδακτορικού προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης.

Τέλος, το πρόγραμμα People συγκεντρώνει σημαντικούς οικονομικούς πόρους για τη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας των ερευνητών στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος για την προσέλκυση περισσότερων νέων ερευνητών ποιότητας.

Επίσης, από το 2010, η ΕΕ εργάζεται για τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής που συμβάλλει στην έξοδο από την κρίση, η οποία μετατρέπει την ΕΕ σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία που απολαμβάνει υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και συνοχής. κοινωνικό

Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Ευρώπη 2020», η οποία αποτελεί στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (COM (2010) 2020 τελικό). Η προαναφερθείσα στρατηγική περιλαμβάνει τρεις αμοιβαία ενισχυτικές προτεραιότητες που καθορίζουν τους άξονες σχεδιασμού των στρατηγικών δράσης της ΕΕ, οι οποίες είναι:

 • Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία.
 • Βιώσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας οικονομίας που κάνει πιο αποδοτική χρήση των πόρων, πράσινη και ανταγωνιστική.
 • Ολοκληρωμένη ανάπτυξη: προώθηση μιας οικονομίας με υψηλό επίπεδο απασχόλησης που έχει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Ομοίως, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θεσπίζονται πέντε στόχοι για το 2020, οι οποίοι θα θέσουν τον τόνο της διαδικασίας και θα μεταφραστούν σε εθνικούς στόχους: απασχόληση, έρευνα και καινοτομία, κλιματική αλλαγή και ενέργεια, εκπαίδευση και καταπολέμηση φτώχεια.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεκτική, συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθιερώσει, τόσο για τις περιφέρειες όσο και για τα κράτη μέλη, την υποχρέωση να υπάρχει μια έξυπνη στρατηγική εξειδίκευσης για να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση

των πολιτικών συνοχής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη περιφερειακών στρατηγικών που βασίζονται στην έξυπνη εξειδίκευση περιλαμβάνεται ως στοιχείο των εκ των προτέρων όρων που εξαρτάται από τη χρηματοδότηση του ID i στο πλαίσιο της συνοχής 2014-2020.

Οι εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγικές RIS3) συνίστανται σε ολοκληρωμένες ατζέντες για τον εδαφικό οικονομικό μετασχηματισμό. Με την έννοια αυτή, ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις πτυχές που υπογραμμίζουν την αντιστοιχία των ερευνητικών γραμμών του διδακτορικού προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης (Γραμμή 1: Διακυβέρνηση, βιωσιμότητα και εδαφική ανάπτυξη και Γραμμή 2: Διατομεακές και τομεακές πολιτικές, Ενέργεια και Μεταφορές) με τους στόχους της ατζέντας RIS3:

Τον Ιούλιο του 2013, η αυτόνομη κοινότητα των Καναρίων Νήσων παρουσίασε τη στρατηγική της για την έξυπνη εξειδίκευση των Καναρίων Νήσων 2014-2020, η οποία έχει ως στόχο να θέσει τα θεμέλια για τη διαμόρφωση, τη συναίνεση και την ανάπτυξη μιας «στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης» προσαρμοσμένης στην πραγματικότητα της Αυτόνομης Κοινότητας των Καναρίων Νήσων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Κατά την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ περιφερειακών στρατηγικών στόχων και άλλων εγγράφων σχεδιασμού της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, η ανάλυση αποκαλύπτει έναν αξιοσημείωτο βαθμό συνοχής, αντανακλώντας τη σημασία που αποδίδεται την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, γεγονός που καθιστά τη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης σύμφωνη προς τις ίδιες παραμέτρους της γνώσης, της καινοτομίας και της αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου σε όλες τις περιπτώσεις.

Ομοίως, το προτεινόμενο διδακτορικό πρόγραμμα για την περιφερειακή ανάπτυξη, με προηγμένη κατάρτιση στην έρευνα, μπορεί να συμβάλει στην ευφυή εξειδίκευση των περιφερειών, καθιστώντας δυνατή, μεταξύ άλλων, τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και των αποκλειστικών πόρων της εν λόγω περιοχής μελέτης, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και την επαρκή διακυβέρνηση της διαδικασίας, ώστε να είναι δυνατή η συγκέντρωση των συμμετεχόντων γύρω από μια αναπτυξιακή στρατηγική.

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη μελετών που συμβάλλουν στην ποιοτική ερευνητική κατάρτιση στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης έχει στρατηγικό ενδιαφέρον για την περιοχή μας, επιτρέποντας την προηγμένη κατάρτιση των ερευνητών στον τομέα αυτό να συμβάλει στη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας γνώσεων που εξυπηρετεί προώθηση βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη αυτής της κοινωνικής ανάγκης, καλύπτοντας το χάσμα που παρατηρείται αυτή τη στιγμή στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή μας σε αυτόν τον τομέα.

Από τα στατιστικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πιο απομακρυσμένες περιφέρειες συγκαταλέγονται μεταξύ των ατόμων που πλήττονται περισσότερο από το πρόβλημα της ανεργίας. Εκτός από τις Αζόρες και τη Μαδέρα, οι υπόλοιπες περιφέρειες κατέγραψαν ποσοστά ανεργίας πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στην πραγματικότητα, η Ρεϊνιόν, οι Κανάριοι Νήσοι, η Γουαδελούπη, η Μαρτινίκα και η Γουιάνα είναι μεταξύ των δέκα περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, με τις Κανάριες Νήσους να κατέχουν την πρώτη θέση στην κατάταξη αυτή. Αυτό αντικατοπτρίζει την ευθραυστότητα και την ευπάθεια της οικονομίας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των Καναρίων Νήσων ειδικότερα.

Στην περίπτωση των Καναρίων Νήσων, που είναι η περιοχή με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 2007-2011, το ποσοστό ανεργίας τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 12 ποσοστιαίες μονάδες. Ο αντίκτυπος της κρίσης είχε βίαιες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία του αρχιπελάγους. Το δεύτερο τρίμηνο του 2007, το ποσοστό ανεργίας στις Καναρίους Νήσους ήταν 9,7%, σχεδόν τριπλασιάστηκε σε δυόμισι χρόνια. Αυτό το επεισόδιο δεν είναι καινούργιο στην πρόσφατη οικονομική ιστορία του αρχιπελάγους, αν και γίνεται ολοένα και πιο μολυσματικό, ένα σαφές σύμπτωμα της εξάντλησης των κατευθυντήριων γραμμών στις οποίες διατηρείται η ανάπτυξη των Νήσων μέχρι σήμερα.

Ομοίως, ένα από τα πιο ανησυχητικά χαρακτηριστικά της ανεργίας στην Ισπανία και τα Κανάρια Νησιά είναι η ανεργία των νέων. Σε εθνικό επίπεδο, πριν από την κρίση, τα ποσοστά ανεργίας των περιουσιακών στοιχείων ηλικίας μεταξύ 20 και 24 ετών ήταν διπλάσια του μέσου όρου και τα ποσοστά των νέων κάτω των 20 ετών ήταν περισσότερο από τριπλάσια. Από την αποδιοργάνωση της οικονομικής κρίσης, τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν σημαντικά, φθάνοντας το 2011 σε περίπου 42 και 60 τοις εκατό, αντίστοιχα.

Μέχρι το 2012, το ποσοστό ανεργίας των νέων στις Καναρίους Νήσους υπερβαίνει τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί σε εθνικό επίπεδο κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες και τριπλασιάζεται ο μέσος όρος που διαπιστώθηκε σε επίπεδο ΕΕ-27. Υπάρχει επίσης μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης διαφορών φύλου στην αγορά εργασίας των Καναρίων.

Η συγκυρία σε αυτούς τους εξαιρετικά απομακρυσμένους θύλακες με υψηλά ποσοστά ανεργίας με αποτυχίες στα επίπεδα σύγκλισης είναι ανησυχητική. Στην πραγματικότητα, η διαρθρωτική ευπάθεια των ΙΑΠ συνεπάγεται ότι ο κίνδυνος απόκλισης είναι ένας μόνιμος παράγοντας που, αν δεν ληφθεί επαρκώς υπόψη, μπορεί να βλάψει σοβαρά την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Όσον αφορά την εξέλιξη του δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, η κατάσταση για τις ΙΑΠ δεν είναι ευνοϊκή. Αυτός ο δείκτης ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την ποιότητα των ιδρυμάτων, τις υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δικτύων) και τα μέτρα για την υγεία και το ανθρώπινο κεφάλαιο και θα αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο για την παροχή βοήθειας Τις περιφέρειες της ΕΕ να καθορίσουν τις σωστές προτεραιότητες για να αυξήσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους.

Ανάλυση και πρόβλεψη της ακαδημαϊκής, κοινωνικής και / ή επαγγελματικής ζήτησης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο

Λόγω της εμπειρίας τόσο του Διδακτικού Προγράμματος "Κατάρτιση, Απασχόληση και Περιφερειακή Ανάπτυξη", όσο και του Διδακτορικού Προγράμματος "Περιφερειακή Ανάπτυξη, Κατάρτιση και Απασχόληση", για το Προτεινόμενο Πρόγραμμα θεωρείται ότι η δυνητική ζήτηση εκ μέρους των φοιτητών θα προχωρήσει, των σπουδαστών που αποφοίτησαν στα ακόλουθα πτυχία ως πιθανοί υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Απόφοιτοι / Απόφοιτοι: Οικονομικά? Διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων. Γεωγραφία Κοινωνιολογία. Πολιτική επιστήμη. και δεξιά
 • Διπλώματα / Απόφοιτοι: Επιχειρηματικές Μελέτες; Λογιστική και Χρηματοοικονομική? Τουρισμός; και Κοινωνική Εργασία Ο ετήσιος μέσος όρος των πτυχιούχων (2007 / 08-2011 / 12) για το σύνολο των πτυχίων που εξετάζονται είναι 776 πτυχιούχοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του ετήσιου μέσου όρου των αποφοίτων στον τομέα των Κοινωνικών και Νομικών Επιστημών το Universidad de La Laguna κατά την περίοδο αυτή και σχεδόν το 28% του μέσου όρου των ετήσιων πτυχιούχων ολόκληρου του Universidad de La Laguna κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που διεξήχθη από την ομάδα δεκαετιών της Σχολής Οικονομικών και Επιχειρηματικών Επιστημών μεταξύ των φοιτητών των τελευταίων ετών του Bachelor of Economics και του Bachelor of ADE για τη συλλογή πληροφοριών χρήσιμων για το σχεδιασμό των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, προκύπτει ότι:

 • Από το συνολικό αριθμό φοιτητών που είχαν προγραμματίσει να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές εκείνο το έτος, περισσότερο από το 20% σχεδίαζαν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ το ποσοστό των φοιτητών που δεν είχαν ακόμη αποφασίσει ήταν 57%.
 • Από τους φοιτητές που είχαν προγραμματίσει να ολοκληρώσουν το πτυχίο τους εκείνο το έτος και είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν μεταπτυχιακό τίτλο, πάνω από το 36% ήθελαν να σπουδάσουν στο Universidad de La Laguna . Και από εκείνους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους αλλά δεν είχαν αποφασίσει αν θα έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές, το 40% προτιμούσε να το κάνει στο Universidad de La Laguna .

Όσον αφορά τον μέσο αριθμό αποφοίτων στα επίσημα πτυχία Master of ULL κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007/08 έως 2011/12, μπορεί να φανεί ότι πάνω από το 60 τοις εκατό αντιστοιχούν στα πτυχία Official Master's στον τομέα των Κοινωνικών και Νομικών Επιστημών .

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στοιχεία για τα αποτελέσματα των διδακτορικών προγραμμάτων και ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα της αρχικής μετατροπής του διδακτορικού προγράμματος "Κατάρτιση, Απασχόληση και Περιφερειακή Ανάπτυξη" και της σημερινής "Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κατάρτισης και Απασχόλησης ", η συμπεριφορά που έχει καταγράψει τη ζήτηση αυτών των προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών είναι πολύ χρήσιμη για την εκτίμηση της μελλοντικής ζήτησης του Προγράμματος Διδακτορικού Προγράμματος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη που προτείνεται. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται στα σημεία 3.3 και 8.3 της παρούσας έκθεσης.

Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτητών είναι υψηλή. Από τη διετία 1999/2001 διδάσκεται στη Βενεζουέλα το διδακτορικό πρόγραμμα για την κατάρτιση, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ του Universidad de La Laguna και πολλών πανεπιστημίων της Βενεζουέλας (Universidad Experimental de Guayana (UNEG) και του Universidad de Los Andes Η διατήρηση αυτού του πλαισίου συνεργασίας και η επέκτασή του στο νέο σενάριο του ΕΟΧ είναι σημαντική. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών καθώς και η επιτυχία του προγράμματος είχαν πολύ ευνοϊκή επίδραση στη διεθνή προβολή του Universidad de La Laguna ενδιαφέρονται για το διδακτορικό μας πρόγραμμα σε άλλα πανεπιστήμια της Νότιας Αμερικής και κορυφώνονται νέες συμφωνίες συνεργασίας με τη Βραζιλία και το Μεξικό, ενώ είμαστε σε επαφή με πολλά πανεπιστήμια της Λατινικής Αμερικής για την ίδρυση

συμφωνιών συνεργασίας που ενσωματώνουν μεταπτυχιακές σπουδές (Master και Doctorate in Regional Development).

Στο διδακτορικό πρόγραμμα είχαμε επίσης φοιτητές από την αφρικανική ήπειρο και σίγουρα στο πλαίσιο του νέου ρόλου που αναθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στο πλαίσιο συνεργασίας της με τρίτες χώρες, οι Κανάριοι Νήσοι έχουν τεράστιες δυνατότητες να γίνουν όχι μόνο μια πλατφόρμα εφοδιαστικής αλλά κυρίως σε μια πλατφόρμα κατάρτισης, συμβάλλοντας κατ 'αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της γειτονικής ηπείρου σε έναν κρίσιμο τομέα όπως η περιφερειακή ανάπτυξη. Η προηγμένη κατάρτιση που μπορούν να αποκτήσουν πτυχιούχοι αυτών των χωρών θα ήταν αναμφισβήτητα πολύ χρήσιμη για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και το σχεδιασμό και την εφαρμογή μακροπρόθεσμων προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. Οι Κανάριοι Νήσοι βρίσκονται σε πολύ πλεονεκτική θέση για να είναι μια πλατφόρμα προηγμένης κατάρτισης για αποφοίτους από αυτές τις χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστε τη συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Katyavala Bwila (UKB-Angola) και εκείνες που βρίσκονται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σε άλλες χώρες της αφρικανικής ηπείρου.

Μαθητές με πλήρη απασχόληση και μερική απασχόληση

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κατά το πρώτο έτος υλοποίησής του, προτείνει συνολικά 20 νέες θέσεις υποδοχής, εκ των οποίων οι 8 είναι για φοιτητές μερικής απασχόλησης.

Συμμετοχή του Προγράμματος στη Διδακτορική Σχολή και σχέση με τη στρατηγική ID του ULL

Το Universidad de La Laguna ενέκρινε, κατά τη σύνοδο του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, τον Κανονισμό για τη Δημιουργία της Διδακτορικής Σχολής, όπου θα ενσωματωθούν όλα τα Επίσημα Διδακτορικά Προγράμματα. Στον εν λόγω κανονισμό διαπιστώνεται ότι, μέχρι την πραγματική δημιουργία της εν λόγω σχολής, τα προγράμματα θα αποδίδονται στις σχολές στις οποίες διδάσκουν. Στην περίπτωση του προτεινόμενου προγράμματος, το κέντρο προσχώρησης είναι, στη συνέχεια, η Σχολή Οικονομικών και Επιχειρηματικών Επιστημών.

Το προτεινόμενο διδακτορικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη απονεμηθεί σε διδακτορικό σχολείο επειδή το Universidad de La Laguna ενέκρινε στο διοικητικό της συμβούλιο στις 26 Σεπτεμβρίου 2013 τους Κανονισμούς Λειτουργίας της Διδακτορικής του Σχολής από την ημερομηνία σήμερα δεν έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της, έτσι ώστε τα επίσημα διδακτορικά προγράμματα του ULL θα παραμείνουν, προσωρινά, στις σχολές στις οποίες διδάσκονται ή σε εκείνες που τους έχουν προταθεί, όπως αναφέρεται στους Κανονισμούς Διδασκαλίας Διδακτορικοί υπάλληλοι του ULL. Στην περίπτωση μας, μεταξύ των σημερινών Επίσημων Διδακτορικών Προγραμμάτων του ULL είναι το Διδακτορικό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κατάρτισης και Απασχόλησης, το οποίο

Έχει την Ποιότητα Αναφορά με Ψήφισμα της 20ης Οκτωβρίου 2008, από τη Γενική Γραμματεία Πανεπιστημίων, η οποία διδάσκεται στη Σχολή Οικονομικών και Επιχειρηματικών Επιστημών και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία έχει οικοδομηθεί η παρούσα πρόταση.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να επισημάνουμε ότι το Universidad de La Laguna δεν έχει ακόμη ένα συγκεκριμένο Σχέδιο Αναγνώρισης, αν και διαθέτει ένα Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας, το οποίο καταρτίστηκε το 2008 και το οποίο πλαισιώνει τις ερευνητικές γραμμές που αναπτύχθηκαν στο το τρέχον επίσημο διδακτορικό πρόγραμμα για την περιφερειακή ανάπτυξη, την κατάρτιση και την απασχόληση, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στη σελίδα 15 του Στρατηγικού Σχεδίου, επισημαίνονται αυτές οι δύο ευκαιρίες για τον σχεδιασμό της ερευνητικής δραστηριότητας του ULL στο Κλάδο Κοινωνικής και Νομικής Συνεργασίας, οι οποίες συνδέονται στενά με το θέμα του Προγράμματος Προτεινόμενο Διδακτορικό:

 • οι απαιτήσεις εναλλακτικών λύσεων προς το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης στην κοινωνία των Καναρίων,
 • την αύξηση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που προωθούν τη συνεργασία με την Ιβηρο-Αμερική και την Αφρική, καθώς και για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Ομοίως, το θέμα της Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ένα εγκάρσιο θέμα στην Tricontinental Atlantic Campus,

Πανεπιστημιούπολη της διεθνούς αριστείας των Καναρίων Νήσων (CEI). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των δράσεων που προβλέπονται στο ΚΕΕ είναι εκείνες που σχετίζονται με την εδραίωση του δικτύου UNAMUNO των Πανεπιστημίων των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RUP), το οποίο διευθύνεται από τα δυο πανεπιστημιακά πανεπιστήμια των Καναρίων ( Universidad de La Laguna και του Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια) και στο οποίο οι ερευνητές συμμετέχουν άμεσα μέλη του προτεινόμενου προγράμματος διδακτορικών διατριβών, οδηγώντας σε ερευνητικές ενέργειες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση αφρικανικών πανεπιστημίων και ερευνητικά προγράμματα που εστιάζονται σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Ταυτόχρονα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η CEI (η οποία συνιστά θεμελιώδη στρατηγική δέσμευση του Universidad de La Laguna , όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχει αποκλειστικό αντιπρόεδρο για τη διοίκησή του) έχει προωθήσει και ενδυναμώσει τις συμφωνίες και τις συμμαχίες του προγράμματος του Διδακτικού Προγράμματος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Κατάρτιση και την Απασχόληση με άλλα Πανεπιστήμια μέσω του Προγράμματος Διεθνοποίησης, ως μέρος της βασικής στρατηγικής της ίδιας της CEI.

Τέλος, σημειώστε ότι οι γραμμές που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο ΔΔ είναι επίσης σύμφωνες με τα όσα ορίζει το Κρατικό Σχέδιο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας και Καινοτομίας 2013-2016, το οποίο περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη που καλύπτουν συναφή θέματα με την οικονομία της εργασίας, την κατάρτιση, τον περιφερειακό προγραμματισμό και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων.

Επίσης, κατανοούμε ότι οι ερευνητικές γραμμές του Προγράμματος Διδακτορικών Διατριβών σχετίζονται με τις γραμμές προτεραιότητας που αναφέρονται στο προσφάτως εγκριθέν Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των Προκλήσεων της Κοινωνίας, που περιλαμβάνει τη βιοϊονομία, την τρίτη, είναι αφιερωμένο στην ασφαλή, καθαρή και αποδοτική ενέργεια, το πέμπτο είναι αφιερωμένο στο περιβάλλον και το έκτο, που ονομάζεται "Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και αντανακλαστικές κοινωνίες", στο πλαίσιο του οποίου πλαισιώνονται ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη την κοινωνία, την καινοτομία και την ευημερία), η σχέση με αυτό το νέο πρόγραμμα είναι τέτοια που ορισμένοι από τους ερευνητές που κατευθύνουν και συμμετέχουν στις ερευνητικές γραμμές του προτεινόμενου διδακτορικού προγράμματος, προετοιμάζουν αυτή τη στιγμή προτάσεις έργων που θα παρουσιαστούν στις επόμενες ευρωπαϊκές κλήσεις.

Σε περιφερειακό επίπεδο (Κανάριοι Νήσοι), το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναγνώρισης των Κανάριων Νήσων 2011-2015, που αποτελεί βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό στον τομέα της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, περιλαμβάνει προγράμματα με στόχο την αύξηση της γνώσης, την προώθηση Καινοτομία και βελτίωση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας. Έτσι, μεταξύ των επτά αξιών που είναι σαφείς, οι τέσσερις πρώτες σχετίζονται άμεσα με τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο Διδακτορικό Πρόγραμμα που παρουσιάζονται εδώ, όπως:

 • Οικονομική ανταγωνιστικότητα με βάση τη γνώση
 • Αειφόρος ανάπτυξη
 • Ποιότητα απασχόλησης
 • Εκπαίδευση και προσέλκυση ταλέντων

Πιστεύουμε λοιπόν ότι τόσο στα Ευρωπαϊκά (ΕΕ) όσο και στα Εθνικά (Ισπανικά) και Περιφερειακά (Κανάρια) επίπεδα και βεβαίως στο ίδιο το Universidad de La Laguna , δίνεται έμφαση στις στρατηγικές και τις δράσεις που σχετίζονται με την περιφερειακή ανάπτυξη , την κατάρτιση και την απασχόληση από πολυτομεακή προοπτική, τα οποία αποτελούν τους θεματικούς πυρήνες που περιλαμβάνονται στο νέο διδακτορικό πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης που προτείνεται και το οποίο έχει αναπτυχθεί και στο σημερινό διδακτορικό πρόγραμμα μέχρι σήμερα, η οποία αποτελεί τη βάση επί της οποίας διατυπώνεται αυτή η νέα πρόταση.

Σύνθεση της Τεχνικής Επιτροπής και της αρχικής Ακαδημαϊκής Επιτροπής

Για τον προσδιορισμό αυτής της έκθεσης, δημιουργήθηκε μια τεχνική επιτροπή για την προετοιμασία της και, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου αντιγραφικού γραφείου, προτάθηκαν ένας ακαδημαϊκός συντονιστής και μια ακαδημαϊκή επιτροπή που ζητήθηκε στη μελέτη σκοπιμότητας του προγράμματος. Διδακτορικό

Τεχνική Επιτροπή:

 • Κα Carmen D. Wehbe Herrera
 • Κα Flora Mª Díaz Pérez
 • Δ. Σεραφίν Corral Quintana
 • Κ. José L. Rivero Ceballos
 • D. Francisco J. Martín Álvarez
 • Κ. José Adrián García Rojas
 • Δ. Jesús Hernández Hernández
 • Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Επιχειρηματικών Επιστημών
 • Συντονιστής ποιότητας της Σχολής Οικονομικών και Επιχειρηματικών Επιστημών

Ακαδημαϊκός Συντονιστής:

 • D. Carlos J. Rodríguez Fuentes

Ακαδημαϊκή Επιτροπή:

 • Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Προγράμματος Διδακτορικών Διατριβών
 • Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Επιχειρηματικών Επιστημών ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 • Γραμματέας της Ακαδημαϊκής Επιτροπής του Δασκάλου Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 4 Καθηγητές / Ερευνητές των δύο ερευνητικών κατευθύνσεων που παρουσίασε το Διδακτορικό Πρόγραμμα

ικανότητες

βασικός

 • CB11 - συστηματική κατανόηση του τομέα της μελέτης και γνώση των δεξιοτήτων και μεθόδων έρευνας που σχετίζονται με τον τομέα.
 • CB12 - Δυνατότητα να συλλάβουν, το σχεδιασμό ή να δημιουργήσετε, να εφαρμόζουν και να υιοθετήσουν μια ουσιαστική διαδικασία της έρευνας και της δημιουργίας.
 • CB13 - Δυνατότητα να συμβάλει στην επέκταση των συνόρων της γνώσης μέσω πρωτότυπης έρευνας.
 • CB14 - Ικανότητα να εκτελεί κριτική ανάλυση και αξιολόγηση και σύνθεση νέων και σύνθετων ιδεών.
 • CB15 - Ικανότητα να επικοινωνούν με την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα για τους τομείς της ειδικότητάς τους με τους τρόπους και τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται συνήθως στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
 • CB16 - Δυνατότητα να προωθήσει, εντός ακαδημαϊκών και επαγγελματικών πλαισίων, επιστημονικές, τεχνολογικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές ή πολιτιστική προαγωγή σε μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση.

Δεξιότητες και προσωπικές δεξιότητες

 • CA01 - Πλοήγηση πλαίσια μας στην οποία υπάρχει μικρή συγκεκριμένες πληροφορίες.
 • CA02 - Βρείτε τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για να λύσει ένα πολύπλοκο πρόβλημα.
 • CA03 - Για το σχεδιασμό, τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την έναρξη νέων και καινοτόμων έργων στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης.
 • CA04 - Εργασίες σε εξοπλισμό και αυτόνομα σε διεθνές ή διεπιστημονική πλαίσιο.
 • CA05 - ενσωματώνουν γνώση, να χειριστεί την πολυπλοκότητα, και να διατυπώσει τις αποφάσεις με τις περιορισμένες πληροφορίες.
 • CA06 - Κριτική και προστασία της πνευματικής λύσεις.

άλλες δεξιότητες

 • CG1 - Δεν αποκτάται η απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων

δραστηριότητες κατάρτισης

 • Συμμετοχή σε εργαστήρια και / ή σεμινάρια σχετικά με μεθοδολογίες έρευνας που εφαρμόζονται στις κοινωνικές επιστήμες
 • Συνεργασία για τη διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων, συνεδρίων κ.λπ.
 • Σεμινάρια από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών καθηγητών)
 • Συμμετοχή σε εξειδικευμένα συνέδρια
 • Ενεργός συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργανώνει η ακαδημαϊκή επιτροπή του διδακτορικού προγράμματος
 • Προετοιμασία επιστημονικού άρθρου
 • Παραμένει σε αναγνωριστικά κέντρα (i)

τομείς έρευνας

 • Γραμμή 1: Διακυβέρνηση, βιωσιμότητα και εδαφική ανάπτυξη
 • Γραμμή 2: Διατομεακές και τομεακές πολιτικές, ενέργεια και μεταφορές

κριτήρια Εισαγωγής

Για να γίνει δεκτή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι απαραίτητο να συμμορφωθούν με τις γενικές απαιτήσεις πρόσβασης που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα.

Όσον αφορά την εισαγωγή στο πρόγραμμα, οι Κανονισμοί Επίσημης Διδακτικής Διδασκαλίας του Universidad de La Laguna (Ψήφισμα της 17ης Ιανουαρίου 2013) ορίζουν ότι οι ακαδημαϊκές επιτροπές των διδακτορικών προγραμμάτων μπορούν να θεσπίσουν πρόσθετες απαιτήσεις και κριτήρια επιλογής και αποδοχής των φοιτητών που αντιστοιχούν στο Πρόγραμμα. Δεδομένου ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει ειδικές ή πρόσθετες απαιτήσεις εισδοχής, η Ακαδημαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές απαιτήσεις πρόσβασης που αναφέρονται προηγουμένως, θα λάβει υπόψη

τις ακόλουθες πτυχές - με τους αναφερόμενους συντελεστές στάθμισης - κατά την αξιολόγηση και την επίλυση των αιτήσεων για εισαγωγή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα:

 • Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (35%). Αυτές οι πτυχές που σχετίζονται με τις σπουδές σπουδών και / ή τις μεταπτυχιακές σπουδές που έλαβε ο υποψήφιος, καθώς και τα επίσημα προσόντα, τα μαθήματα και τις δραστηριότητες κατάρτισης που έλαβαν ή / και διδάσκονταν, και οι υπόλοιπες δραστηριότητες και τα προσόντα που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα που θα αξιολογήσει η Επιτροπή θα εκτιμηθούν θεμελιωδώς. Τα ακαδημαϊκά (κίνητρα) θεωρούνται πιο κατάλληλα για την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των ερευνητικών γραμμών του προγράμματος).
 • Τα προσόντα που αποκτήθηκαν στο βαθμό ή / και το μεταπτυχιακό (25%), που αντιστοιχούν στο 10% στο βαθμό και το υπόλοιπο 15% στις σπουδές του μεταπτυχιακού.
 • Προηγούμενη κατάρτιση στην έρευνα (θέματα εκκίνησης για έρευνα και μεταπτυχιακό), συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή συμβάσεις έρευνας (10%)
 • Πιστοποίηση γλωσσικών γνώσεων (15%). Η αναγνώριση ενός επιπέδου Α2 αντιστοιχεί στο 5% και ένα επίπεδο Β1 με 10%. η διαπίστευση Β2 (ή υψηλότερη) αντιστοιχεί στο 15%.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με τους τομείς γνώσης του προγράμματος και τη δραστηριότητα προετοιμασίας και διαχείρισης δημόσιων πολιτικών (15%)

Οι Επίσημοι Κανονισμοί Διδακτικής Διδασκαλίας του Universidad de La Laguna ότι η εισαγωγή σε διδακτορικά προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνει την απαίτηση για ειδικά συμπληρώματα εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα προσόντα εισαγωγής που έχουν καθοριστεί για το αντίστοιχο διδακτορικό πρόγραμμα. Αυτά τα πρόσθετα

Η ειδική κατάρτιση θα έχει, για τους σκοπούς των δημόσιων τιμών και για τη χορήγηση υποτροφιών και σπουδών, την εξέταση της διδακτορικής εκπαίδευσης και η ανάπτυξή της δεν θα ληφθεί υπόψη για τους σκοπούς των πιστωτικών ορίων που καθορίστηκαν στο προηγούμενο τμήμα των απαιτήσεων πρόσβασης.

Τελικά, μετά την αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών του αιτούντος, μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετα ειδικά μαθήματα κατάρτισης των κλάδων όπου είναι διαμορφωμένο το διδακτορικό. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου η ακαδημαϊκή επιτροπή θεωρεί ότι η προηγούμενη εκπαίδευση του υποψηφίου δεν επαρκεί ή δεν επαρκεί για την πρόσβαση στο διδακτορικό πρόγραμμα, ενδέχεται να απαιτείται να συμπληρωθούν ειδικά συμπληρώματα κατάρτισης.

Οι φοιτητές με ειδικές ελλείψεις κατάρτισης πρέπει να λάβουν συμπληρώματα εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές που απαιτείται να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους πρέπει να υπογράψουν την αντίστοιχη πρόταση για συμπληρώματα κατάρτισης που έχουν εκπονηθεί από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή πριν από την έγκριση για εισαγωγή στο πρόγραμμα. Στην παρούσα πρόταση θα συμπεριληφθεί μια ρήτρα στην οποία θα αναφέρεται ότι η μη μετάβαση στα συμπληρώματα κατάρτισης θα αποτρέψει την έγκριση για την υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής. Ο διδάσκων του φοιτητή πρέπει να υποβάλει έκθεση στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή στην οποία να εγκρίνει τη συνολική ή μερική βελτίωση των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών συμπληρωμάτων.

Ο Κανονισμός Επίσημης Διδακτορικής Διατριβής του Universidad de La Laguna ορίζει ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες εισδοχής πρέπει να περιλαμβάνουν, στην περίπτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που προέρχονται από την αναπηρία, τις κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής, οι οποίες θα αξιολογούν την ανάγκη των ενδεχόμενων προσαρμογών, δρομολογίων ή εναλλακτικών μελετών. Εισαγωγή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Όσον αφορά τα συστήματα εισδοχής και τις διαδικασίες που προσαρμόζονται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορούμε να πούμε ότι το ULL έχει υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ομάδα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που προέρχονται από το καθεστώς αναπηρίας τους.

Το 5% των διαθέσιμων θέσεων θα προορίζεται για φοιτητές που έχουν αναγνωρίσει ένα ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 33%, καθώς και για τους σπουδαστές με μόνιμες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που συνδέονται με προσωπικές συνθήκες αναπηρίας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπαίδευσής τους ακριβείς πόρους και υποστηρίζει την πλήρη εξομάλυνση της εκπαίδευσής του.

Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει λεπτομερώς τα αιτήματα που προέρχονται από μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που προέρχονται από την αναπηρία τους. Στις περιπτώσεις αυτές, θα θεσπισ

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

La Universidad de La Laguna ha ejercido una importante función de liderazgo educativo, científico y cultural en Canarias durante sus dos siglos de historia, impulsando el progreso de nuestra comunidad ... περαιτέρω

La Universidad de La Laguna ha ejercido una importante función de liderazgo educativo, científico y cultural en Canarias durante sus dos siglos de historia, impulsando el progreso de nuestra comunidad y contribuyendo decisivamente a su modernización. Διαβάστε Λιγότερα
Σάντα Κρουζ ντε Τενερίφη

Υποβολή ερώτησης

Άλλη