Η εφαρμοσμένη γεωλογία με εξειδίκευση στη γεωλογία των ορυκτών κοιτασμάτων, η μηχανική γεωλογία, η υδρογεωλογία, η εφαρμοσμένη γεωφυσική, η περιβαλλοντική γεωλογία και η γεωχημεία εστιάζονται στη μελέτη και τη χρήση του πετρώδους περιβάλλοντος και την προστασία του.


Μηχανική Γεωλογία

Η Μηχανική Γεωλογία εφαρμόζει τις γεωλογικές γνώσεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή σε όλους τους τομείς της πολιτικού μηχανικού, της εξόρυξης και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Είναι ένας διεπιστημονικός τομέας μεταξύ της επιστήμης και της τεχνολογίας. Χρησιμοποιώντας τεχνικές ή μάλλον μαθηματικές μεθόδους, οι γνώσεις που αποκτώνται από τη γεωλογία εφαρμόζονται στην ανάλυση των γεωδυναμικών διεργασιών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δομών της πέτρας και της πολιτικού μηχανικού.


Υδρογεωλογία

Η υδρογεωλογία είναι επιστημονικός τομέας που ασχολείται με τα υπόγεια ύδατα, την προέλευσή τους, τις συνθήκες εμφάνισης, τους νόμους κίνησης, τα καθεστώτα τους, τις φυσικές και χημικές ιδιότητες, την αλληλεπίδρασή τους με τα πετρώματα, τα επιφανειακά ύδατα και την ατμόσφαιρα. Η υδρογεωλογία κυμαίνεται ανάμεσα στους εφαρμοσμένους γεωλογικούς κλάδους και έχει τη στενότερη σχέση με τη γεωλογία της μηχανικής. Η σύγχρονη υδρογεωλογία έχει το χαρακτήρα διασυνοριακής επιστημονικής πειθαρχίας στο περιθώριο της γεωλογίας, της υδραυλικής, της υδρολογίας, της χημείας και αρκετών τεχνολογικών κλάδων (διαχείριση υδάτων, έργα πολιτικού μηχανικού, χημική τεχνολογία επεξεργασίας νερού κλπ.). την ανάπτυξη και χρήση μαθηματικών μοντέλων που προσομοιώνουν φυσικές διεργασίες καθώς και τεχνητές παρεμβάσεις στο καθεστώς των υδάτων τόσο σε κορεσμένες όσο και σε ακόρεστες ζώνες. Τα περιεχόμενα της υδρογεωλογίας του σήμερα κινούνται από την απλή αναζήτηση των υδάτινων πόρων μέχρι τον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών χρήσης και προστασίας τους. Η υδρογεωλογία διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος διαβίωσης, στην έρευνα και αποκατάσταση μολυσμένων εδαφών, πετρωμάτων και υπόγειων υδάτων.

Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

Η εφαρμοσμένη γεωφυσική μελετά τους φυσικούς τομείς και τη χρήση τους στην επίλυση γεωλογικών προβλημάτων. Το κύριο ενδιαφέρον είναι στο πάνω μέρος του φλοιού της Γης στο εύρος βάθους των πρώτων μέτρων μέχρι τα πρώτα χιλιόμετρα. Οι βασικές μέθοδοι εφαρμοσμένης γεωφυσικής είναι οι μέθοδοι βαρύτητας, οι μαγνητικές μέθοδοι, οι σεισμικές μέθοδοι, οι γεωηλεκτρικές μέθοδοι, οι μέθοδοι ραδιενέργειας, οι γεωθερμικές μέθοδοι και η καταγραφή των γεωτρήσεων. Χρησιμοποιούνται γεωφυσικές μέθοδοι για τη διερεύνηση και την εξερεύνηση ορυκτών κοιτασμάτων, οικοδομικών υλικών, υδάτινων πόρων, ενεργειακών πόρων και είναι σημαντικές για την παρακολούθηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Οι εξετάσεις εισόδου είναι ένα γύρο με τη μορφή συνέντευξης. Βάσει γραπτής αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση, αλλά όχι αργότερα από τις 19 Μαΐου 2019, ο κοσμήτορας μπορεί να επιτρέψει την εξέταση εισόδου μέσω τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, αλλά μόνο για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως υγεία ή σπουδές στο εξωτερικό.

Κατά την εξέταση εισόδου, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει τις τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες για να μελετήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μαζί με τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την επιστημονική εργασία. Η εξέταση βαθμολογείται με μέγιστο αριθμό 100 βαθμών, εκ των οποίων 30 βαθμοί απονέμονται ως δώρο για να δοθεί μια πιο συγκεκριμένη ιδέα του περιεχομένου της μελέτης και της προγραμματισμένης εργασίας διατριβής στο εθελοντικό παράρτημα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος διατριβής, σύντομη σχολιασμός, το αναμενόμενο τμήμα εποπτείας και τη συγκατάθεση συγκεκριμένου επιβλέποντος για την εποπτεία ενός τέτοιου διδακτορικού έργου.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Κανόνες απαλλαγής από την εξέταση εισόδου

Οι εξετάσεις αποδοχής μπορούν να απαλειφθούν βάσει γραπτής αίτησης του υποψηφίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει επιτυχώς αίτηση για ένα πρόγραμμα STARS στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το αίτημα αυτό, μαζί με την τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρέπει να υποβληθεί (αλλά όχι ηλεκτρονικά) έως τις 19 Μαΐου 2019.


Προοπτική καριέρας

Απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Το πρόγραμμα έχει αποκτήσει βαθιά γνώση στον τομέα της μηχανικής γεωλογίας που επικεντρώνεται στη θεωρητική και πειραματική μηχανική εδάφους και ροκ καθώς και γεωτεχνική μαθηματική μοντελοποίηση στον τομέα της υδρογεωλογίας που επικεντρώνεται στη χρήση και την προστασία των υπογείων υδάτων στον τομέα της εφαρμοσμένης γεωφυσικής με ειδικές ενδιαφέρον για μαθηματικά μοντέλα φυσικών πεδίων στον τομέα της οικονομικής γεωλογίας που επικεντρώνεται στη δημιουργία πρώτων ορυκτών κοιτασμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης, εξερεύνησης και αξιολόγησης καθώς και των προβλημάτων της αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων ορυχείων και στον τομέα της περιβαλλοντικής γεωλογίας και γεωχημείας .

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε29 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Science »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 4, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
50,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση αίτησης χαρτιού: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη