Σκοπός των διδακτορικών σπουδών στον τομέα της φιλοσοφίας της θρησκείας είναι να καλλιεργούν οι μαθητές, με τον συνήθη τρόπο για προχωρημένες σπουδές, την ικανότητά τους να εξετάζουν, χρησιμοποιώντας φιλοσοφικά εργαλεία και προσεγγίσεις, θρησκευτικά φαινόμενα και ζητήματα που σχετίζονται με τη θρησκευτική διάσταση του ανθρώπινου πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της θεολογικής σκέψης και των παραδόσεών της. Οι μαθητές μαθαίνουν να αντικατοπτρίζουν κριτικά αυτές τις προσεγγίσεις και τα αποτελέσματά τους και να τις ερμηνεύουν τόσο στο ειδικό τους πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο της τρέχουσας ακαδημαϊκής γνώσης. Σε σχέση με τον πολυεπιστημονικό χαρακτήρα του, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση σύνθετων θεμάτων και οι μαθητές μαθαίνουν να συνδυάζουν διάφορες προοπτικές και συζητήσεις ειδικών για την αξιολόγηση συγκεκριμένων ευρημάτων και υποθέσεων δοκιμών, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν ότι οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι κατάλληλες , η σκέψη είναι ακριβής και τα περίπλοκα ή αμφιλεγόμενα προβλήματα εκφράζονται με σαφήνεια. Το πρόγραμμα σπουδών όχι μόνο οδηγεί στην απόκτηση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά αναπτύσσει επίσης την ικανότητα κατανόησης απόψεων, ιδεών, διδασκαλιών και θεωριών μη παραδοσιακών ή διαφορετικών από το δικό τους, καλλιεργεί επιχειρησιακές προσεγγίσεις σε κρίσιμες συζητήσεις και βελτιώνει ικανότητα να αξιολογεί τον εαυτό του και να διατυπώνει τη δική του γνώμη ή θέση.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Περιγραφή της διαδικασίας και κριτήρια αξιολόγησης

Η εξέταση των εισαγωγών γίνεται προφορικά και πραγματοποιείται σε ένα γύρο.

Στοιχεία, περιεχόμενο και μέθοδος αξιολόγησης της εξέτασης εισαγωγών:

  1. Μια ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με το συνοπτικό σχέδιο της διατριβής που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται αξιολόγηση της πραγματικής και μεθοδολογικής ποιότητας του σχεδίου, των δυνατοτήτων καινοτομίας του και της ικανότητας του αιτούντος να παρουσιάσει και να υπερασπιστεί τους ερευνητικούς στόχους του. Τμήμα της συζήτησης διεξάγεται σε ξένη γλώσσα που επιλέγει ο αιτών (αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά). Ανάλογα με το επίκεντρο του σχεδίου περίγραμμα, επαληθεύεται η γνώση του αιτούντος σχετικά με τις σχετικές αρχαίες και σύγχρονες γλώσσες (για παράδειγμα, λατινικά, ελληνικά, εβραϊκά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά). Η επιτροπή απονέμει στον αιτούντα από 0 έως 60 μονάδες.
  2. Διενεργείται προφορική εξέταση κατά την οποία αξιολογούνται οι γνώσεις και ο προσανατολισμός του υποψηφίου στον συγκεκριμένο τομέα σπουδών, στο βαθμό που καλύπτονται από κρατικές τελικές εξετάσεις σε επίπεδο Master. (Ο αιτών υποβάλλει κατάλογο τουλάχιστον πέντε τίτλων που έχουν μελετήσει στη βιβλιογραφία). Η επιτροπή απονέμει στον αιτούντα από 0 έως 40 βαθμούς.

Σημεία επιδομάτων: Εάν ο φοιτητής συμβουλευθεί το σχέδιο του διατριβικού έργου με τον δυνητικό επιβλέποντα και έλαβε τη σύσταση του επιβλέποντος για το σχέδιο και τη γραπτή συγκατάθεσή του να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής, αν ο αιτών είναι δεκτός, τότε ο αιτών λαμβάνει 10 επιπλέον πόντοι.

Ελάχιστος αριθμός σημείων που απαιτούνται για αποδοχή: 75

Ο αιτών πρέπει να συμβουλεύεται εκ των προτέρων το θέμα που έχει επιλέξει και την επιλογή του εποπτευόμενου προϊσταμένου με τον πρόεδρο του σχετικού συμβουλίου του υποκαταστήματος.


Όροι αποδοχής

Οι υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί για να μελετήσουν εάν κατά την διάρκεια της εξετάσεως εισπράττουν τουλάχιστον 75 βαθμούς και ταυτόχρονα, με βάση τον αριθμό των βαθμών που έχουν αποκτήσει, τελειώνουν σε έναν τόπο στον κατάλογο των υποψηφίων που αντιστοιχεί στον αριθμό των αιτούντων εκ των προτέρων) για το εν λόγω τμήμα σπουδών. (Βλέπε τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία εισαγωγής για τα μεμονωμένα υποκαταστήματα.) Η προϋπόθεση αυτή εκπληρώνεται από όλους τους υποψηφίους που συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό βαθμών με τον υποψήφιο που τελείωσε στον τελευταίο κατάλογο στον κατάλογο που είναι κατάλληλος για αποδοχή. Ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται αποδεκτοί καθορίζεται ξεχωριστά για τους φοιτητές πλήρους και μερικής απασχόλησης.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία, δείγμα ερωτήσεων

Ατομική, ανάλογα με τη φύση του έργου διατριβής.


Προοπτική καριέρας

Οι απόφοιτοι έχουν γνώση των θεωρητικών βάσεων της κριτικής σκέψης, ιδιαίτερα σε σχέση με τη χριστιανική φιλοσοφική παράδοση και το θεολογικό πλαίσιο της φιλοσοφίας, είναι καλά πληροφορημένοι για τις λεπτομέρειες της ιστορίας της φιλοσοφίας και της φιλοσοφικής μελέτης της θρησκείας και είναι εξοικειωμένοι με τις τρέχουσες τάσεις της ακαδημαϊκής έρευνα. Είναι γλωσσικά εξοπλισμένα για ερευνητικές εργασίες με πηγές. Είναι καταρτισμένοι στη μεθοδολογία της εξειδικευμένης εργασίας και είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες κριτικής ανάλυσης και ερμηνείας. Είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του ακαδημαϊκού τους έργου στο πλαίσιο μιας συζήτησης μεταξύ ειδικών. Είναι εξειδικευμένοι για την ανεξάρτητη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών και την ενεργό συμμετοχή τους σε ακαδημαϊκή ικανότητα διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά
  • Γερμανός

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Protestant Theological Faculty »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 9, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
25,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση συμμετοχής σε χαρτί: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη