Η Μεταπτυχιακή Μελέτη οργανώνεται από το Τμήμα Φυσικής και Μακρομοριακής Χημείας σε συνεργασία με πολλά Ινστιτούτα της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχικής Δημοκρατίας (Ινστιτούτο Φυσικοχημείας Heyrovsky, Ινστιτούτο Μακρομοριακής Χημείας, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών κλπ.). και καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της Φυσικής Χημείας (συμπεριλαμβανομένης της Βιοφυσικής Χημείας και της Φυσικής Χημείας των Πολυμερών) και ορισμένων κλάδων της Χημικής Φυσικής. Λόγω του διεπιστημονικού χαρακτήρα του Τμήματος, υπάρχουν δυνατότητες συνδυασμένων μεταπτυχιακών σπουδών με βιοχημικό ή μακρομοριακό προσανατολισμό, παρά το γεγονός ότι η Σχολή Επιστημών προσφέρει ξεχωριστές Μεταπτυχιακές Σπουδές τόσο στη Βιοχημεία όσο και στη Μακρομοριακή Χημεία.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της Φυσικής Χημείας, έχουν αναπτυχθεί τα ακόλουθα πεδία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, π.χ .: (α) δυναμική και κινητική των φυσικών και χημικών διεργασιών (η δυναμική διαμόρφωση και χαλάρωση μορίων, συστάδων και μακρομορίων (β) στατιστική θερμοδυναμική των υγρών μικρής μοριακής μάζας και των μακρομοριακών συγκροτημάτων (θεωρητικές μελέτες της συμπεριφοράς φάσης ισορροπίας σε συνδυασμό με τις προσομοιώσεις Monte Carlo), γ) (υψηλής απόδοσης τριχοειδείς ηλεκτροφορητικές τεχνικές για τον διαχωρισμό βιολογικά σημαντικών μορίων όπως DNA και πρωτεϊνών κλπ.) και δ) βιοφυσική χημεία (οι σχέσεις δομής-λειτουργίας των βιολογικών μορίων και των υπερμοριακών δομών ). Η μεταπτυχιακή μελέτη στη Χημική Φυσική επικεντρώνεται περισσότερο είτε (α) στην κβαντική χημεία (ακριβείς εκ των υστέρων υπολογισμοί των χαρακτηριστικών των μικρών μορίων και στους ημιεπιτρικούς υπολογισμούς των ιδιοτήτων των μοριακών συναρμολογήσεων και των υπολογισμών των ασθενών ενδομοριακών αλληλεπιδράσεων), είτε (β) φασματοσκοπία (θεωρητικές μελέτες της ενισχυμένης επιφανείας σκέδασης Raman και της εφαρμογής της στη μελέτη των βιολογικά δραστικών μορίων, των χρονικά αναλυμένων μελετών φθορομετρίας των ταχέων διεργασιών σε μοριακό επίπεδο κλπ.).

Μια μεγάλη ποικιλία άλλων θεμάτων διατίθενται για φοιτητές που εργάζονται εν μέρει στο Τμήμα και εν μέρει σε διάφορα Ινστιτούτα της Ακαδημίας Επιστημών. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες της Ακαδημίας Επιστημών και του Ινστιτούτου Χημικής Τεχνολογίας της Πράγας. Για την εξασφάλιση μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τους αποφοίτους, η προσφορά μεμονωμένων ερευνητικών θεμάτων αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες τάσεις στις ελεύθερες θέσεις που διαφημίζονται από ερευνητικά ιδρύματα και χημικές εταιρείες στην Τσεχική Δημοκρατία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Οι εξετάσεις εισόδου είναι ένα γύρο με τη μορφή συνέντευξης. Βάσει γραπτής αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση, αλλά όχι αργότερα από τις 19 Μαΐου 2019, ο κοσμήτορας μπορεί να επιτρέψει την εξέταση εισόδου μέσω τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, αλλά μόνο για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως υγεία ή σπουδές στο εξωτερικό.

Κατά την εξέταση εισόδου, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει τις τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες για να μελετήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μαζί με τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την επιστημονική εργασία. Η εξέταση βαθμολογείται με μέγιστο αριθμό 100 βαθμών, εκ των οποίων 30 βαθμοί απονέμονται ως δώρο για να δοθεί μια πιο συγκεκριμένη ιδέα του περιεχομένου της μελέτης και της προγραμματισμένης εργασίας διατριβής στο εθελοντικό παράρτημα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος διατριβής, σύντομη σχολιασμός, το αναμενόμενο τμήμα εποπτείας και τη συγκατάθεση συγκεκριμένου επιβλέποντος για την εποπτεία ενός τέτοιου διδακτορικού έργου.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Κανόνες απαλλαγής από την εξέταση εισόδου

Οι εξετάσεις αποδοχής μπορούν να απαλειφθούν βάσει γραπτής αίτησης του υποψηφίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει επιτυχώς αίτηση για ένα πρόγραμμα STARS στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το αίτημα αυτό, μαζί με την τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρέπει να υποβληθεί (αλλά όχι ηλεκτρονικά) έως τις 19 Μαΐου 2019.


Προοπτική καριέρας

Ένα διδακτορικό δίπλωμα πτυχιούχος της Φυσικής Χημείας έχει βασικές γνώσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς της χημείας, καθώς και προηγμένες γνώσεις φυσικής χημείας, υπολογιστικής χημείας ή και τα δύο, καθώς επίσης έχουν συνήθως καλές διεπιστημονικές γνώσεις προσανατολισμένες προς τα πεδία της βιολογίας, της φυσικής ή της νανοεπιστήμης, η διατριβή της. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι σε θέση να παρουσιάσει τα αποτελέσματά του σε διεθνή συνέδρια και σε επιστημονικά περιοδικά. Η εμπειρία στη διδασκαλία των προπτυχιακών φοιτητών, η διατύπωση προτάσεων υποτροφιών. Ο πτυχιούχος έχει υψηλά προσόντα για δημιουργική εργασία σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή τεχνολογικό εργαστήριο που ασχολείται με την ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή νέων και παραδοσιακών χημικών και φυσικών μεθόδων καθώς και με νέα υλικά.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε29 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Science »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 4, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
50,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση αίτησης χαρτιού: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη