• Διάρκεια Σπουδών (έτη): 3 έτη
 • Τίτλος Σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες Αγωγής
 • Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος Κύκλος Σπουδών)
 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική / Αγγλική
 • Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης / Μερική φοίτηση
 • Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 240

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει αξιολογημένο-πιστοποιημένο Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής στα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
 2. Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
 3. Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
 4. Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 5. Ειδική Εκπαίδευση

Σκοπός

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής και στις κατευθύνσεις

 1. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση,
 2. Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
 3. Ειδική Εκπαίδευση,
 4. Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών,
 5. Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας,
 6. Εκπαιδευτική Τεχνολογία,
 7. Τέχνες και Εκπαίδευση και
 8. Μουσική Παιδαγωγική

Σκοπεύει να συστηματοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και μεθόδους έρευνας, να αναπτύξει την ικανότητα επινόησης, σχεδιασμού και υλοποίησης της παιδαγωγικής έρευνας, να συμβάλει, μέσω πρωτότυπης έρευνας, κριτικής σκέψης και σύνθεσης ιδεών στην επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων και στο χειρισμό θεμάτων εμπειρογνωμοσύνης, ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το Διδακτορικό Πρόγραμμα να μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες αλλαγής στο χώρο εργασίας τους.

Στόχοι

Ο σκοπός του Διδακτορικού προγράμματος αναλύεται στους παρακάτω επιμέρους στόχους:

 1. Βαθιά κατανόηση των τάσεων που επικρατούν στο γνωστικό αντικείμενο που επιλέγει ο υποψήφιος διδάκτορας και στις ερευνητικές προσεγγίσεις του.
 2. Προγραμματισμός και ολοκλήρωση έρευνας μεγάλης κλίμακας, ως αποτέλεσμα της οποίας προκύπτει παραγωγή νέας γνώσης και συνεισφορά στην ανάπτυξη των Επιστημών Αγωγής.
 3. Προώθηση αλλαγής και ανάπτυξης στον εργασιακό χώρο.
 4. Ανάληψη ηγετικού ρόλου στον τομέα της ειδικότητας και στον εργασιακό χώρο.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι διδακτορικοί φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα:

 1. Να καταλάβουν θέση μέλους ΔΕΠ σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης, π.χ. διοικητική θέση σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
 3. Να εργαστούν ως ανώτερα στελέχη σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (π.χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων).
 4. Να αναλάβουν ανώτερο διοικητικό/ακαδημαϊκό/συμβουλευτικό ρόλο σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ερευνητικά κέντρα ή σε κέντρα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Ο διδακτορικός φοιτητής που ολοκληρώνει επιτυχώς τις σπουδές του μπορεί να επιδιώξει μεταδιδακτορικές σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Αξιολόγηση

Το θεωρητικό μέρος των σπουδών (πέντε μαθήματα) αξιολογείται με διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. Η διαμορφωτική αξιολόγηση γίνεται με παρουσιάσεις και την εκπόνηση εργασιών. Η τελική αξιολόγηση αφορά σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. Με τη συμπλήρωση του θεωρητικού μέρους ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει σε περιεκτική εξέταση.

Η διατριβή αξιολογείται σε δυο επίπεδα, το πρώτο κατά τη διάρκεια ειδικού σεμιναρίου (Colloquium) για την οριστική έγκριση της ερευνητικής πρότασης και το δεύτερο μετά την ολοκλήρωση της διατριβής με την παρουσίαση και την αξιολόγηση της εκ μέρους δυο αξιολογητών, ενός εσωτερικού και ενός εξωτερικού.

Απαιτήσεις Αποφοίτησης

Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά έτη (έξι εξάμηνα σπουδών) και η μέγιστη οκτώ έτη (δεκαέξι εξάμηνα σπουδών).

Το πρόγραμμα αποτελείται από 240 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ).

Οι τομείς του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

  1. Μαθήματα προκεχωρημένου επιπέδου: 36
  2. Σεμινάριο: 9
  3. Περιεκτική εξέταση: 30

Διατριβή

  1. Ερευνητική πρόταση: 30
  2. Συλλογή-ανάλυση δεδομένων: 75
  3. Συγγραφή: 60

ΣΥΝΟΛΟ 240 ECTS

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 1. Να αποκτήσουν βαθιά γνώση στην Κατεύθυνση που επέλεξαν.
 2. Να αξιοποιούν έννοιες, αρχές και μοντέλα προκειμένου να προτείνουν λύσεις σε εκπαιδευτικά προβλήματα.
 3. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους και να γίνονται φορείς μελέτης εκπαιδευτικών προβλημάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή/και εκπαιδευτικού συστήματος.
 4. Να λειτουργούν ως εισηγητές σε εκπαιδευτικά συνέδρια.
 5. Να παράγουν αυτόνομα ή με συνεργασία κείμενα βιβλιογραφικού ή ερευνητικού περιεχομένου.
 6. Να εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας για να σχεδιάζουν έρευνα για επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων.
 7. Να σχεδιάζουν έρευνα την οποία χαρακτηρίζει εγκυρότητα και αποφυγή σφαλμάτων Πρώτου και Δευτέρου είδους.
 8. Να ερμηνεύουν περιγραφικούς και επαγωγικούς στατιστικούς δείκτες και δεδομένα.
 9. Να κατασκευάζουν τα δικά τους ή/και να αξιοποιούν έτοιμα ερευνητικά εργαλεία.

Οικονομική Βοήθεια -Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση σε προπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο), υπό τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής επίδοσης, οικονομικής κατάστασης, αθλητικών υποτροφιών, καθώς και προγράμματα εργασίας-σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά
 • ελληνικά
University of Nicosia

Κοιτάξτε15 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Nicosia »

Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 17, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Duration
3 - 8 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
13,500 EUR
Ετήσια δίδακτρα για Κύπριους / Ευρωπαίους φοιτητές. €13,500 Ετήσια δίδακτρα για Διεθνείς φοιτητές
Προθεσμία
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Ημερομηνία λήξης
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Επικοινωνήστε με τη σχολή

Επικοινωνήστε με τη σχολή

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Ημερομηνία λήξης
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Άλλη