Η ανόργανη χημεία είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος της χημείας. Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις επικεντρώνονται στην "Χημεία των Υλικών" και "Συντονιστική Χημεία". Και οι δύο προσανατολισμοί περιλαμβάνονται στον ακόλουθο χαρακτηρισμό των προσφερόμενων διαλέξεων, μαθημάτων και ερευνητικών έργων.


Ανόργανη Χημεία - Χημεία Υλικών

Σύνθεση νέων ενώσεων και υλικών από τις αντιδράσεις σε διαλύματα και τήγματα, χαρακτηρισμός της δομής τους (ανάλυση ακτίνων Χ, φασματικές, θερμικές και μαγνητικές ιδιότητες). Αναζήτηση των σχέσεων μεταξύ δομής και ιδιοτήτων με προσοχή στις πιθανές εφαρμογές. Μελέτη των πιθανών μεταβάσεων φάσης.


Ανόργανη Χημεία - Συντονισμός και Βιοϊατρική Χημεία

Σύνθεση νέων μακροκυκλικών προσδεμάτων, αμινοαλκυλ φωσφονικών και φωσφινικών οξέων και διερεύνηση των ιδιοτήτων τους συντονισμού τόσο σε αραιωμένα διαλύματα (ποτενσιομετρία, φασματοσκοπία UV-VIS και NMR). Προσδιορισμός δομής τόσο σε διάλυμα όσο και σε στερεή κατάσταση (φασματικές μέθοδοι, μαγνητικές ιδιότητες, δομή ακτίνων Χ). Η έρευνα αυτών των ενώσεων είναι προσανατολισμένη στην εφαρμογή τους στην ιατρική. Η μελέτη των οργανομεταλλικών ενώσεων προέρχεται από την έρευνα των συνδετήρων σιδηροκενίου και επικεντρώνεται στην κατάλυση. Η φωτοχημεία είναι προσανατολισμένη στις αντιδράσεις του απλού οξυγόνου.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Οι εξετάσεις εισόδου είναι ένα γύρο με τη μορφή συνέντευξης. Βάσει γραπτής αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση, αλλά όχι αργότερα από τις 19 Μαΐου 2019, ο κοσμήτορας μπορεί να επιτρέψει την εξέταση εισόδου μέσω τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, αλλά μόνο για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως υγεία ή σπουδές στο εξωτερικό.

Κατά την εξέταση εισόδου, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει τις τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες για να μελετήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μαζί με τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την επιστημονική εργασία. Η εξέταση βαθμολογείται με μέγιστο αριθμό 100 βαθμών.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Κανόνες απαλλαγής από την εξέταση εισόδου

Οι εξετάσεις αποδοχής μπορούν να απαλειφθούν βάσει γραπτής αίτησης του υποψηφίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει επιτυχώς αίτηση για ένα πρόγραμμα STARS στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το αίτημα αυτό, μαζί με την τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρέπει να υποβληθεί (αλλά όχι ηλεκτρονικά) έως τις 19 Μαΐου 2019.


Προοπτική καριέρας

Έχει πτυχίο Ph.D. το πρόγραμμα της ανόργανης χημείας αποκτά λεπτομερή γνώση στους τομείς της χημείας στερεάς κατάστασης, της χημείας των υλικών, της χημείας συντονισμού και της βιολογικής οργανικής χημείας, σύμφωνα με την επιστημονική της εστίαση. Ένα αναπόσπαστο μέρος αυτής της ειδίκευσης είναι ο προσανατολισμός στις τρέχουσες μεθόδους, όπως η περίθλαση ακτίνων Χ, η NMR, η μοριακή φασματοσκοπία, οι ηλεκτροχημικές μέθοδοι και η φασματοσκοπία UV-VIS. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής εργασίας, ο σπουδαστής κερδίζει πείρα στον τομέα της χημικής σύνθεσης και αποκτά την απαραίτητη τεχνογνωσία. Με βάση το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι σε θέση να επιλύσει επιστημονικά προβλήματα τόσο της καθαρής όσο και της εφαρμοσμένης ανόργανης χημείας, καθώς και συναφείς τομείς που προκύπτουν από τη δημιουργική ανάπτυξη της έρευνάς του / της.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε29 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Science »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 4, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
50,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση αίτησης χαρτιού: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη