Το αντικείμενο της μελέτης είναι η γεωγραφική οργάνωση της κοινωνίας και η ανάπτυξή της. Τα προσφερόμενα μαθήματα ασχολούνται ιδιαίτερα με τα ακόλουθα θέματα: αναλυτική και συνθετική αξιολόγηση του συστήματος διευθέτησης και της διαδικασίας αστικοποίησης. ιεραρχική οργάνωση των περιφερειών · την εδαφική διαφοροποίηση των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων και τον προσδιορισμό του ρόλου των συντελεστών τους.

Από την άποψη της εφαρμοσμένης διάστασής της, η μελέτη αυτή σχετίζεται με προβλήματα περιφερειακής ανάπτυξης, διοικητικής διαίρεσης και γεωγραφικών πτυχών διαφόρων κοινωνικοοικονομικών φαινομένων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη μελέτη της αλληλεπίδρασης της κοινωνίας με το περιβάλλον της, συμπεριλαμβανομένων των συναφών προβλημάτων κοινωνικής οικολογίας.

Περαιτέρω και πιο συγκεκριμένες ευκαιρίες σπουδών προσφέρονται σε σχέση με θέματα από διάφορες υποδιευθύνσεις της κοινωνικοοικονομικής γεωγραφίας, όπως η δομή και η ανάπτυξη των μεταναστευτικών σχέσεων και η κινητοποίησή τους (πληθυσμιακή γεωγραφία). χρήση της γης (γεωγραφία της γεωργίας) · οι γεωγραφικοί παράγοντες (γεωγραφία της βιομηχανίας) και η ιεραρχική διαφοροποίηση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κέντρων (γεωγραφία των υπηρεσιών).


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Οι εξετάσεις εισόδου είναι ένα γύρο με τη μορφή συνέντευξης. Βάσει γραπτής αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση, αλλά όχι αργότερα από τις 19 Μαΐου 2019, ο κοσμήτορας μπορεί να επιτρέψει την εξέταση εισόδου μέσω τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, αλλά μόνο για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως υγεία ή σπουδές στο εξωτερικό.

Κατά την εξέταση εισόδου, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει τις τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες για να μελετήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μαζί με τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την επιστημονική εργασία. Η εξέταση βαθμολογείται με μέγιστο αριθμό 100 βαθμών, εκ των οποίων 10 μονάδες απονέμονται ως δώρο για να δώσουν μια πιο συγκεκριμένη ιδέα για το περιεχόμενο της μελέτης και την προγραμματισμένη εργασία διατριβής στο εθελοντικό παράρτημα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της διατριβής, μια σύντομη παρατήρηση, το αναμενόμενο τμήμα εποπτείας και τη συγκατάθεση συγκεκριμένου επιβλέποντος για την εποπτεία ενός τέτοιου διδακτορικού έργου.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Κανόνες απαλλαγής από την εξέταση εισόδου

Οι εξετάσεις αποδοχής μπορούν να απαλειφθούν βάσει γραπτής αίτησης του υποψηφίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει επιτυχώς αίτηση για ένα πρόγραμμα STARS στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το αίτημα αυτό, μαζί με την τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρέπει να υποβληθεί (αλλά όχι ηλεκτρονικά) έως τις 19 Μαΐου 2019.


Προοπτική καριέρας

Αυτός ο απόφοιτος είναι καλά προετοιμασμένος για δημιουργική και επιστημονική εργασία σε μια ομάδα ή ως άτομο. Είναι σε θέση να αναλύσει στοιχεία του κοινωνικο-γεωγραφικού περιβάλλοντος και να αναλύσει και να αξιολογήσει διεξοδικά την μεταβαλλόμενη χωροταξική του οργάνωση καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοινωνικών και φυσικών συνθηκών, κοινωνικοοικονομικών και κοινωνικοπολιτιστικών συστημάτων, όλα αυτά με τη χρήση GIS. Είναι σε θέση να περιγράψει την επιστημονική έρευνα για την περιφερειακή ανάπτυξη σε διάφορα χωρικά επίπεδα. Είναι επίσης διατεθειμένος να συμβουλεύει για τη χάραξη πολιτικής και εμπορικές δραστηριότητες και να συμμετέχει στη δημόσια διοίκηση, τον προγραμματισμό και τη διαβούλευση, π.χ. στην περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, την προαστιακή, τις περιφερειακές περιοχές, την κινητικότητα του πληθυσμού, τον εντοπισμό οικονομικών δραστηριοτήτων, , σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε29 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Science »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 4, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
50,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση αίτησης χαρτιού: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη