Keystone logo
University of Camerino the international School of Advanced Studies

University of Camerino the international School of Advanced Studies

University of Camerino the international School of Advanced Studies

Εισαγωγή

Το International School of Advanced Studies

Η UNICAM έχει δημιουργήσει μια Διεθνή Σχολή Προχωρημένων Σπουδών με στόχο την αύξηση της διεθνοποίησης της διδακτορικής εκπαίδευσης.

  • Το International School of Advanced Studies σχεδιάζει, οργανώνει, συντονίζει τα μαθήματα για την επίτευξη του τίτλου του Ph.D.
  • Το διδακτορικό διάρκειας είναι τριετής με μια τελική εργασία να είναι γραμμένη στα αγγλικά, η οποία θα υπερασπιστεί ενώπιον ενός τελικού εξεταστικού συμβουλίου, αποτελούμενο από καθηγητές στους σχετικούς επιστημονικούς τομείς. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ακαδημαϊκούς και άλλους εμπειρογνώμονες (π.χ. από ερευνητικά κέντρα ή επιχειρήσεις), οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είναι από το Πανεπιστήμιο του Camerino και τουλάχιστον ένας μη Ιταλός.
  • Εκτός από την προετοιμασία της τελικής διατριβής, οι υποψήφιοι διδάκτορες αναμένεται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης που διοργανώνονται από το SAS, όλα στα αγγλικά, για να αποκτήσουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες (όπως δεξιότητες επικοινωνίας, ανάπτυξη ερευνητικής σταδιοδρομίας, διαχείριση έρευνας και χρηματοδότηση έργων, μεθοδολογία δεξιότητες) και διδακτορική κατάρτιση σε συνεργασία με τη βιομηχανία και άλλους σχετικούς τομείς απασχόλησης.
  • Ενθαρρύνεται έντονα η διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια εκτός του Πανεπιστημίου υποδοχής.
  • Για να αποκτήσετε το τελικό προσόν, θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον έξι μήνες εμπειρίας σε ερευνητικό ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα διαφορετικό από το Πανεπιστήμιο του Camerino και πιθανώς όχι ιταλικό.
  • Οι Επτά Αρχές για Καινοτόμα Διδακτορική Κατάρτιση στηρίζουν τα ερευνητικά μας προγράμματα.

Επτά αρχές για την καινοτόμο διδακτορική κατάρτιση

1. Ερευνητική Αριστεία

Η προσπάθεια για άριστη έρευνα είναι θεμελιώδης για όλη τη διδακτορική εκπαίδευση και από αυτό πηγάζουν όλα τα άλλα στοιχεία. Απαιτούνται ακαδημαϊκά πρότυπα που καθορίζονται μέσω διαδικασιών αξιολόγησης από ομότιμους και ερευνητικά περιβάλλοντα που αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη μάζα. Η νέα ακαδημαϊκή γενιά πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να γίνει δημιουργική, κριτική και αυτόνομη διανοητική ανάληψη κινδύνου, ξεπερνώντας τα όρια της έρευνας στα σύνορα.

2. Ελκυστικό θεσμικό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να βρουν καλές συνθήκες εργασίας για να τους δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν ανεξάρτητοι ερευνητές που αναλαμβάνουν την ευθύνη σε πρώιμο στάδιο για την έκταση, την κατεύθυνση και την πρόοδο του έργου τους. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τους Ερευνητές και τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών.

3. Διεπιστημονικές επιλογές έρευνας

Η διδακτορική κατάρτιση πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα ανοιχτό ερευνητικό περιβάλλον και κουλτούρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλες ευκαιρίες για διασταυρούμενη γονιμοποίηση μεταξύ κλάδων μπορούν να προωθήσουν το απαραίτητο εύρος και διεπιστημονική προσέγγιση.

4. Έκθεση στη βιομηχανία και άλλους σχετικούς τομείς απασχόλησης

Ο όρος «βιομηχανία» χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβανομένων όλων των τομέων των μελλοντικών εργασιακών χώρων και της δημόσιας συμμετοχής, από τη βιομηχανία έως τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, τις ΜΚΟ, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τα πολιτιστικά ιδρύματα (π.χ. μουσεία). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκπαίδευσης. κοινή χρηματοδότηση · συμμετοχή μη ακαδημαϊκών από τη σχετική βιομηχανία στην ενημέρωση/παράδοση διδασκαλίας και εποπτείας · προώθηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της σχετικής βιομηχανίας σε διδακτορικά προγράμματα · προώθηση δικτύων αποφοίτων που μπορούν να υποστηρίξουν τον υποψήφιο (για παράδειγμα προγράμματα καθοδήγησης) και το πρόγραμμα, καθώς και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μεταφοράς ανθρώπων/τεχνολογίας/γνώσης.

5. Διεθνής δικτύωση

Η διδακτορική κατάρτιση θα πρέπει να παρέχει ευκαιρίες για διεθνή δικτύωση, δηλαδή μέσω συνεργατικής έρευνας, co-tutelle, διπλών και κοινών πτυχίων. Η κινητικότητα πρέπει να ενθαρρύνεται, είτε μέσω συνεδρίων, σύντομων ερευνητικών επισκέψεων και αποσπάσεων ή μεγαλύτερης διάρκειας στο εξωτερικό.

6. Εκπαίδευση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων

«Οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες είναι δεξιότητες που μαθαίνονται σε ένα πλαίσιο (για παράδειγμα έρευνα) που χρησιμοποιούνται σε άλλο (για παράδειγμα, μελλοντική απασχόληση, είτε πρόκειται για έρευνα, επιχειρήσεις κ.λπ.). Επιτρέπουν την αποτελεσματική εφαρμογή και ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με θέματα και την έρευνα. Οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν μέσω κατάρτισης ή μέσω εργασιακής εμπειρίας ». Είναι ουσιαστικό να διασφαλιστεί ότι αρκετοί ερευνητές διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτεί η οικονομία της γνώσης. Παραδείγματα περιλαμβάνουν επικοινωνία, ομαδική εργασία, επιχειρηματικότητα, διαχείριση έργων, ΔΔΙ, ηθική, τυποποίηση κ.λπ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν περισσότερο στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και στην διδακτορική κατάρτιση, ώστε οι δεξιότητες να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της βιομηχανίας, βασισμένες στο έργο του Πανεπιστημιακού Επιχειρηματικού Φόρουμ και στα αποτελέσματα του προγράμματος EUA DOC-CAREERS. Υπάρχουν καλά παραδείγματα διεπιστημονικών προσεγγίσεων στα πανεπιστήμια που συνδυάζουν δεξιότητες που κυμαίνονται από την έρευνα έως τις οικονομικές και επιχειρηματικές δεξιότητες και από τη δημιουργικότητα και το σχεδιασμό έως τις διαπολιτισμικές δεξιότητες.

7. Διασφάλιση ποιότητας

Οι διαδικασίες λογοδοσίας πρέπει να θεσπίζονται με βάση την ερευνητική βάση της διδακτορικής εκπαίδευσης και για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν χωριστά από τη διασφάλιση της ποιότητας στον πρώτο και δεύτερο κύκλο.

Ο στόχος της διασφάλισης ποιότητας στη διδακτορική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ποιότητας του ερευνητικού περιβάλλοντος καθώς και η προώθηση διαφανών και υπεύθυνων διαδικασιών για θέματα όπως η εισαγωγή, η επίβλεψη, η απονομή διδακτορικού τίτλου και η εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν πρόκειται για διασφάλιση ποιότητας του διδακτορικού. μάλλον τη διαδικασία ή τον κύκλο ζωής, από την πρόσληψη έως την αποφοίτηση.

Διαπιστεύσεις

Διαπιστευμένο από EFMD EquisΔιαπιστευμένο από AMBAΔιαπιστευμένο από AACSB

Τοποθεσίες

  • Camerino

    International School of Advanced Studies Polo di Alta Formazione Via Gentile III da Varano, 62032, Camerino

Ερωτήσεις